Tiệm vùng Whittier Mễ, cách Bolsa 25’, đông khách, lương cao $1,000-$1,400/W

Tiệm vùng Whittier Mễ, cách Bolsa 25’, đông khách, lương cao $1,000-$1,400/W

Tiệm vùng Whittier Mễ, cách Bolsa 25’, đông khách, lương cao $1,000-$1,400/W, cần Thợ Nam or Nữ KN Bột, Gel-X. Text or Call: Emily 714-488-7728

Garden Grove,Orange,California
English