VĂN PHÒNG NHÃN KHOA CẦN RECEPTIONIST

KIEM-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-MY-GOC-VIET-7
Văn Phòng Nhãn Khoa ở Fountain Valley. Cần Receptionist Part-time. Fluent in English and Vietnamese, biết Computer. Không cần kinh nghiệm, will train. Ưu tiên Nữ. L/L: 714-660-8699; 714-845-9549
Westminster,Orange,California
English