Viec lam tai trai ga thit – Dallas Texas

Featured
Viec lam tai trai ga thit – Dallas Texas

Trại gà thịt cần người làm:
Trại mới hơn 2 tuổi, nuôi gà công nghiệp 7 tuần, công việc nhiều hay ít tùy theo tuổi của con gà, bao an o sẵn sàng hướng dẫn.
Xin gọi hoặc nhắn tin cho Hưng (903)830-6111

677 County Road 3597,75494,Rockwall,Texas
English