WESTMINSTER: Cần chị khoảng 50, chăm bé 10 tháng, sức khỏe tốt bế bé lên xuống lầu

WESTMINSTER: Cần chị khoảng 50, chăm bé 10 tháng, sức khỏe tốt bế bé lên xuống lầu

WESTMINSTER: Cần chị khoảng 50, chăm bé 10 tháng, sức khỏe tốt bế bé lên xuống lầu, nấu ăn ngon, làm việc nhà ngăn nắp, phải ở lại phụ việc buổi tối. Lương từ $2,500 (cash). Text: 714-472-4041

Garden Grove,Orange,California
English