WESTMINSTER gần DMV STUDIO MỚI. Lối đi riêng, bếp ngòai, yên tĩnh. Bao gas, điện, nước,

English