Cần 3 Thợ Nail Nữ, kinh nghiệm, phải biết Design. Lương + tip cao. Tiệm cách Bolsa 1h15

English