Cần Nữ trẻ hiền giỏi Balayage Hair Color Cut. Biết Eyelashes và CTN, Nail càng tốt.

English