CẦN THỢ NAILS GẤP làm TCN, Gel bao $1,000/6 ngày; Bột bao $1,200/6 ngày.

English