CẦN THỢ TCN làm tốt, có tâm và chia sẽ công việc trong tiệm. Call/ text: 949-529-1442 

CẦN THỢ TCN làm tốt, có tâm và chia sẽ công việc trong tiệm. Call/ text: 949-529-1442 

TUYỂN THỢ TCN biết Wax càng tốt. Tiệm nằm giữa Cerritos Mall và Lakewood Mall, mùa đông khách vẫn đông tip cao. CẦN THỢ TCN làm tốt, có tâm và chia sẽ công việc trong tiệm. Call/ text: 949-529-1442

Garden Grove,Orange,California
English