CẦN TUYỂN tài xế giao hàng biết lái xe lớn và người làm đóng gói cho hãng thịt.

CẦN TUYỂN tài xế giao hàng biết lái xe lớn và người làm đóng gói cho hãng thịt. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Làm việc từ 6.30am đến 3.30pm, lương tốt theo kinh nghiệm. L/L: A. Dương 714-973-2286

Garden Grove,Orange,California
English