FOR SALE 2 lô Commercial/ Mixused (+-4,412sqft.) có 1,030sqft. Building (1929)

FOR SALE 2 lô Commercial/ Mixused (+-4,412sqft.) có 1,030sqft. Building (1929)

FOR SALE

1)BIỂN…. BIỂN… cạnh BIỂN, trên PACIFIC COAST HWY & WARNER, 2 lô Commercial/ Mixused (+-4,412sqft.) có 1,030sqft. Building (1929). Hai địa chỉ, có thể dùng 1 căn, và cho mướn 1 căn.

Có thể xây: Hotel, Restaurant, Offices, Mixed use (có thể ở trên và Business ở tầng dưới.) (Please, check with City.) NGỌC TRẦN Broker Assoc., G.R.I.,B.A. #01341952 714-932-3767

Garden Grove,Orange,California
English