GẤP! Tiệm Nail ở Ladera Ranch. Cách Bolsa 30p CẦN GẤP THỢ BỘT hiền, sơn đẹp

GẤP! Tiệm Nail ở Ladera Ranch. Cách Bolsa 30p CẦN GẤP THỢ BỘT hiền, sơn đẹp

GẤP! Tiệm Nail ở Ladera Ranch. Cách Bolsa 30p CẦN GẤP THỢ BỘT hiền, sơn đẹp và có trách nhiệm, lâm lâu dài, làm everything, không tranh giành. Bảo đảm $150-$200/ngày tùy khả năng, chỗ làm việc dễ chịu, vui vẻ, trả W-2, khách sang tip hậu. Và 1 receptionist, nghiêm túc làm thì xin L/L: Cindy 714-598-6866

Garden Grove,Orange,California
English