Nail-spa service & maintenance

Sửa chữa- bảo trì & làm mới

các loại ghế spa

spa: leak nước,Drain pump,

magnet jet

massage;roller,kneading-taping không hoạt động

bảo Trân 714-856-7990

free estimate

P.o.box 2441 garden grove Ca 92842-2441,92842,Garden Grove,Orange,California
English