Nail-spa service & maintenance

Sửa chữa- bảo trì & làm mới

các loại ghế spa

spa: leak nước,Drain pump,

magnet jet

massage;roller,kneading-taping không hoạt động

bảo Trân 714-856-7990

free estimate

English