Người lớn tuổi nhận cạo gió, giác hơi, cắt lễ theo kiểu Việt Nam. L/L: Cô Thanh Ngọc

English