Pharmacy (tiệm thuốc tây) cần 1 technician. Giờ làm việc Mon-Fri 9:30am-6:00pm, Sat 9:30

Pharmacy (tiệm thuốc tây) cần 1 technician. Giờ làm việc Mon-Fri 9:30am-6:00pm, Sat 9:30

Pharmacy (tiệm thuốc tây) cần 1 technician. Giờ làm việc Mon-Fri 9:30am-6:00pm, Sat 9:30-2:00pm. Làm full-time, part-time.

Phải biết nói tiếng Mỹ và biết sử dụng computer và có bằng technician. Vui lòng gọi: 714-654-1838 $18-25hr

Garden Grove,Orange,California
English