Tiệm Nail vùng Yorba Linda (Cách Bolsa 30 phút), CẦN GẤP THỢ Nữ trẻ ONLY kinh nghiệm bột

Tiệm Nail vùng Yorba Linda (Cách Bolsa 30 phút), CẦN GẤP THỢ Nữ trẻ ONLY kinh nghiệm bột

Tiệm Nail vùng Yorba Linda (Cách Bolsa 30 phút), CẦN GẤP THỢ Nữ trẻ ONLY kinh nghiệm bột & BỘT Dip giỏi. Phải biết Design. Bao $200/ngày CASH, hơn chia. Không Trừ Supply! NO carpool.((((KHÔNG CẦN LÀM TAY CHÂN NƯỚC)))). L/L: 714-924-9950

Yorba Linda,Orange,California
English