VĂN PHÒNG CHO MUỚN – 2nd FLOOR, góc Dale & Katella 1,600sqft, 1,800sqft ($1.65/sq.ft)

English