Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alabama Về Nail, Facial, Hair

Hội Đồng Thẩm Mỹ Bang Alabama Về Nail, Facial, Hair

Bằng Nails: 

Loại Bằng: Manicurist/master manicurist/managing manicurist

Giờ Nails: 750

Giờ Nails Cosign: giờ học nghề trong vòng 3 năm

Ngôn Ngữ Thi: Anh Ngữ

Đổi Bằng: Phải có bằng ít nhất 5 năm hoặc phải thi đậu lý thuyết và thực hành

Đổi Lại Giấy Phép Hành Nghề: 

Thời Điểm: ngày cuối của tháng sinh, năm lẻ

Giờ Học Thêm: 8 giờ dành cho master manicurist và 16 giờ cho giảng viên

CEU (Học Thêm): không, chỉ người có bằng master hoặc bằng giảng viên thì cần

Salon

Salon Tại Nhà: được, nếu đủ hết tiêu chuẩn

Salon Di Động: không

Giấy Phép/Hạn Chế Chủ Quyền: không

Có Được Cắt Da Không? không được dùng dao cạo

Vị trí Văn Phòng Thẩm Mỹ Tiểu Bang

  • Alabama Board of Cosmetology and Barbering
    RSA Union Building 100 North Union Street Suite 324
    Montgomery, AL 36130

Số điện thoại của văn phòng thẩm Mỹ Tiểu Bang

  • Bạn có thể liên lạc với văn phòng ở số phone 800-815-7453 or 334-242-1918. Their fax number is 334-242-1926.

Trang web của văn phòng thẩm mỹ tiểu bang

RSA Union Building 100 North Union Street Suite 324 Montgomery, AL 36130,36130,Mobile,Alabama
English